Saturday, 15 August 2015

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR)ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่

siwattra carbon ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR) โดยให้ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Groups) ในการตัดสินใจในผลงานการออกแบบพัฒนา ผลงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ของผู้ประกอบการศิวัตราคาร์บอน บ้านท่าศิลา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สร้างแบรนด์ใหม่ชื่อ ศิวตรา โดยการ บรรยาย นำเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ การร่วมวิพากษ์ การสาธิต การร่วมแสดงความคิดเห็นแบบสนทนากลุ่มย่อย และส่งมอบชุดทดลองตลาดให้ไปดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจที่เข้มแข็งและพึงพาตนเองได้ต่อไป 30-7-2558ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าสำรวจ-สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าสำรวจ-สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ประเภทเพื่อสุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ของผู้ประกอบการ ศิวัตราคาร์บอน ผู้ผลิตถ่านดูดกลิ่นจากถ่านกะลาอัดแท่ง ใช้สำหรับดูดกลิ่นในตู้เย็น รถยนต์ ห้องแอร์ ห้อง ตู้ หรือพื้นที่แคบที่อับชื้น โดยเข้าเยี่ยมชมวิธีการผลิต สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ณ สถานประกอบการ เลขที่ 54 ม.2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โทร. 0856056854 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558